پنج‌شنبه, 5 ارديبهشت 1398 جستجو:           |    

عنوان : مصوبات شورای پنجم از ابتداء تا پایان سال 1396
توضيحات :             

بسمه تعالی

مصوبات شورای اسلامی شهر شهریار (دوره پنجم )

 اول شهریور  96 لغایت پایان سال 96

تعداد جلسات    47                   جمع کل دستور جلسات        413

 229    مصوبه

 149     سایر  شامل :    مخالفت 81 مورد ، عودت به شهرداری  40 مورد  ،خارج از دستور جلسه 5  مورد ، قرائت در جلسه   2  مورد ، جلسه بعد موکول شد  21

  35     عودت به کمیسیونهای شورای شهر و ارائه گزارش کمیسیونها

فهرست  مصوبات  :                                           جمع مبلغ – ریال   

تصویب آئین نامها ، اساسنامه ها ،  انتخابات و مصوبات داخلی ، بودجه و نام گذاری   17 مصوبه       

ماده   17                                              22  مصوبه

ماده 16                                                 7  مصوبه

عمرانی                                                 4  مصوبه

اداری                                                    9  مصوبه

مالی                                                    68 مصوبه

شهرسازی                                            47  مصوبه

رفع ابهام                                               33 مصوبه

اصرار بر مصوبه                                        3 مصوبه

عدم اصرار بر مصویه                                   1 مصوبه

اصلاح مصوبه                                          2 مصوبه

ابطال مصوبه                                             1 مصوبه

توضیح مصوبه و صورتجلسه          

فروش زمین                                            3 مصوبه

خدمات شهری                                        5 مصوبه

اهداء زمین                 

خریداری زمین            

واگذاری زمین ، ملک از سوی شهرداری        6 مصوبه

تمدید واگذاری زمین                               1 مصوبه

واگذاری ملک ( تجاری ، اداری ، مسکونی ) به شهرداری بابت بدهی          

از ابتدا فعالیت تا جلسه 47  : 8 جلسه فوق العاده و 39 جلسه رسمی برگزار شده

مصوبات مخالفت شده از سوی فرمانداری از جلسه 1 تا جلسه   26          0  مورد

ارسال پرونده به هیئت حل اختلاف استان تهران ازجلسه 1 تا جلسه  26   0  مورد  بازگشت               چاپ چاپ

پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر شهریار

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8