چهارشنبه, 29 اسفند 1397 جستجو:           |    

عنوان : تصویب بودجه پیشنهادی سال 1397 شهرداری شهریار
توضيحات :             

تصویب بودجه  پیشنهادی سال 1397  شهرداری شهریار

بازگشت به پیشنهاد شماره 2933مورخ30/10/96 منضم به سه نسخه بودجه پیشنهادی سال 1397 شهرداری شهریار با استناد به بند 12 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی ... بودجه پیشنهادی سال1397 شهرداری شهریار و سازمانهای وابسته و شورای اسلامی شهر از لحاظ درآمد و هزینه به مبلغ 000/823//817/781/4 (چهارهزار و هفتصد و هشتاد و یک میلیارد و هشتصد و هفده میلیون و هشتصد و بیست و سه هزار) ریال با یک ماده واحده و بیست تبصره به شرح ذیل تصویب و پس از طی مراحل قانونی جهت اجرا ابلاغ می گردد:

ماده واحده :

الف ) درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار : مبلغ 000/823//817/781/4 (چهارهزار و هفتصد و هشتاد و یک میلیارد و هشتصد و هفده میلیون و هشتصد و بیست و سه هزار) ریال

ب ) هزینه ها :

هزینه وظیفه خدمات اداری 000/458/282/376 (سیصد و هفتاد و شش میلیارد و دویست و هشتاد دو میلیون و چهارصد و پنجاه و هشت هزار ریال)

هزینه وظیفه خدمات شهری 000/847/316/727 (هفتصد و بیست و هفت میلیارد و سیصد و شانزده میلیون و هشتصد و چهل و هفت هزار ریال)

هزینه وظیفه عمران شهری 000/244/758/176/3 (سه هزار و یکصد و هفتاد و شش میلیارد و هفتصد و پنجاه و هشت میلیون و دویست و چهل و چهار هزار ریال)

هزینه اعتبارسازمانهای تابعه و شورای اسلامی شهرشهریار000/274/460/501  (پانصد و یک میلیاردو چهارصدو شصت میلیون و دویست و هفتادو چهار هزار ریال)

ب : تبصره ها :

تبصره 1: قبول هبه به منظور کمک به هزینه های جاری و عمرانی شهرداری ازطرف شهروندان و مودیان در اجرای بند 10 ماده 55 قانون شهرداری ها به تشخیص شهردار تا مبلغ 000/000/000/1 ریال (یکصد میلیون تومان) برای هر مورد.

تبصره2: پرداخت کمک به اشخاص حقیقی از محل ماده 17 برای هر نفر تا مبلغ دو میلیون ریال برای یک بار در سال

تبصره 3: شهرداری موظف است درآمدهای حاصل از اماکن ورزشی و فرهنگسراهای خود را به حساب جداگانه ای واریز و درآمد حاصله را صرفاً برای تعمیر و تجهیز اماکن مذکور و پرداخت حق الزحمه مربیان روزمزد و ساعتی بر اساس آیین نامه مالی شهرداریها هزینه نماید.

تبصره 4: افزایش حق الجلسه هرکدام از اعضای کمیسیون‌های ماده صد شماره یک و دو  ، ماده 77 ، معاملات ، تحویل ، بند 20 ماده 55  قانون شهرداری‌ها ، ماده 7 قانون حفظ و گسترش فضاي سبز ، شوراي نام‌گذاری هریک به میزان 15% و پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال پاداش به هریک از اعضاء در طول سال .

 تبصره 5 :پرداخت هزینه‌های مربوط به پرونده‌های قضایی متشکله ازجمله وجه‌الضمان و هزینه‌های دادرسی و پرونده‌های قضایی مربوط به شهرداری و کارکنان که در راستای انجام وظایف قانوني و سازمانی علیه آن‌ها مطرح می‌شود به‌صورت علی‌الحساب تا زمان صدور رای قطعی و یا دریافت خسارت از سازمان‌های بیمه‌ای تا سقف یک میلیارد ریال برای هر مورد .

تبصره 6 : تخصیص 1% (یک درصد) از درآمدهای وصولی مازاد بر بودجه مصوب به‌عنوان اهدایی ، تشویقی ، پاداش به كاركنان و ساير اشخاص حقیقی و حقوقی موردنظر شهرداری با استناد به تبصره 4 ماده 35 و همچنین ماده 37 آئین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌های کشور به تشخیص شهردار و با تصویب شورای اسلامی شهر و ارائه فهرست‌های پرداختی به شورا .

تبصره 7 : شهرداری موظف است منابع درآمدی و عوارضی را که مصوبات قانونی آنان صادر و ابلاغ گردیده وصول و درآمد حاصله را به‌حساب مربوطه واريز و بر اساس ماده 79 قانون ذکرشده گزارش درآمد و هزينه مربوطه را تا پانزدهم ماه بعد به شوراي اسلامي شهر اعلام نمايد. ضمناً درآمدهاي وصولي از محل عوارض حذف پاركينگ وجریمه‌های عدم احداث پاركينگ در حساب جداگانه‌ای واريز و صرفاً جهت احداث پاركينگ هزينه گردد.       

تبصره 8 : به‌منظور انجام مطالعات لازم قبل از شروع هر پروژه و کنترل‌های لازم جهت حسن اجرايي آن‌ها جهت افزايش كيفيت آن‌ها به شهرداري اجازه داده می‌شود حداكثر 5 % از سرجمع اعتبارات هر پروژه را به امر فوق اختصاص داده و گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه یک‌بار به شوراي اسلامي شهر ارائه نمايد

تبصره 9 : شهرداري مكلف است در زمان تقاضاي دريافت مجوز جهت اجراي پروژه‌های عمراني از قبيل (جدول‌گذاری ، آسفالت ،  پیاده‌روسازی ، زيباسازي پارک‌ها و غيره ...) نسبت به ارائه گزارش همراه با ريز برآورد هزینه‌ها ، مبلغ اعتبار ، رديف بودجه ، محل اجراي آن و نوع مناقصه را به شوراي اسلامي شهر ارائه نمايد .

تبصره 10: جهت اجرای پروژه‌های عمرانی از پیمانکاران دارای صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با توجه به ظرفیت کاری آنان استفاده گردد.        

تبصره 11: به شهرداری اجازه داده می‌شود نسبت به انجام آن بخش از پروژه‌ها که برآورد هزینه انجام آن‌ها تا سقف مبلغ پانزده میلیارد ریال (یک میلیارد و پانصد میلیون تومان) می‌باشد از طریق مناقصه عمومی اقدام و هر سه ماه یک‌بار گزارش عملکرد این تبصره را به شورای اسلامی شهر ارائه نماید. ضمناً متذکر می‌گردد شهرداری حق ندارد تحت هیچ عنوانی نسبت به تجزیه (خرد کردن ) اعتبار پروژه‌ها اقدام نماید.

تبصره 12 : در صورت وقوع حوادث پیش‌بینی‌نشده و غیرمترقبه  مانند سیل ، طوفان ، زلزله ، آتش‌سوزی و موارد مشابه ، شهرداری مجاز است در هر مورد تا سقف1% از سرجمع اعتبارات جاری و عمرانی بودجه مصوب را جهت کنترل اوضاع و عادی‌سازی وضعیت هزینه عملیات مربوطه را تأمین و پرداخت و گزارش عملکرد این تبصره را هر شش ماه یک‌بار جهت تائید به شورای اسلامی شهر ارائه نماید .

تبصره 13 : شهرداري مكلف است اولويت اجراي كار را به پروژه‌های نیمه‌تمام داراي قرارداد اختصاص داده و حداكثر تا پايان سال 97 نسبت به تكميل این پروژه‌ها اقدام نمايد .

تبصره 14: شهرداري جهت ايجاد درآمدهاي پايدار برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام و جهت تحقق آن اقدام نماید . 

تبصره 15: رعايت کلیه قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های شهرداری در همه زمینه‌ها الزامی است. 

تبصره 16 : شهرداري شهریار و واحدها و سازمان‌های تابعه مکلف هستند از هرگونه پرداخت حقوق ، اضافه‌کار، مزایا و غیره به کارکنانی که بدون اخذ مجوز از شورای اسلامی شهر شهریار و سایر مراجع ذیصلاح در سنوات گذشته با آنان عقد قرارداد معین کارشده است و همچنین افرادی که از دستگاه‌های اجرایی و ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی و سایر شهرداری‌ها به شهرداری شهریار ، واحدها و سازمان‌های تابعه مأمور شده‌اند بدون اخذ مجوز از شورای اسلامی شهر شهریار خودداری نماید.

تبصره 17: شهرداری شهریار پس از اخذ مجوز شورای اسلامی شهر اجازه دارد در اجرای پروژه‌های عمرانی نسبت به تعریف پروژه‌های خاص در قالبBOT  اقدام لازم به عمل آورد. 

تبصره 18 : شهرداری شهریار پس از اخذ مجوز شورای اسلامی شهر اجازه دارد نسبت به فروش املاک با روش اجاره به‌شرط تملیک و تأمین منابع درآمدی جهت مصرف در پروژه‌های عمرانی اقدام نماید.

تبصره19 : به شهرداری شهریار اجازه داده می شود در صورت فروش سهم خود از محل مشارکت درسرمایه گذاری ها نسبت به اجرای پروژه ها طبق لیست پیوست ، سرجمع به مبلغ 000/000/000/670 ریال اقدام نماید. ضمناً فروش سهام منوط به اخذ مجوز از شورای اسلامی شهرمی باشد.

تبصره20: در صورت دریافت اعتبار از محل اعتبارات دولتی جهت بازسازی بافت های فرسوده شهرداری مکلف است معادل اعتبار دریافتی را پس از اخذ مجوز از شورای اسلامی شهر جهت اجرای پروژه های مورد نظر در این زمینه اقدام نماید.همچنین با عنایت به اینکه مقرر گردیده برخی پروژه ها مثل (احداث مدرسه در شهرک صدف ، شهرک وائین و مجموعه ورزشی شهرک شاهد) با اخذ مجوز از کمیسیون ماده 5 نسبت به تغییر کاربری بخشی از عرصه این فضاها به تجاری جهت تامین منابع مالی آنها اقدام و اعتبار لازم را در متمم بودجه پادار نماید.

بدیهی است بر اساس مفاد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و ... شوراهای اسلامی نظارت بر اجرای دقیق بودجه مصوب شهرداری به عهده شورای اسلامی شهر می‌باشد و شهرداری مکلف است بر اساس آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها نسبت به اخذ مجوز درزمینه‌های موردنیاز از شورای اسلامی شهر اقدام نماید.  
بازگشت               چاپ چاپ

پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر شهریار

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8