چهارشنبه, 29 اسفند 1397 جستجو:           |    

عنوان : مصوبات شورای اسلامی شهر شهریار دوره پنجم ( سال 1396)
توضيحات :             


بسمه تعالی

مصوبات شورای اسلامی شهر شهریار (دوره پنجم )

 اول شهریور  96 لغایت پایان سال 96

تعداد جلسات    47                   جمع کل دستور جلسات        413

 229    مصوبه

 149     سایر  شامل :    مخالفت 81 مورد ، عودت به شهرداری  40 مورد  ،خارج از دستور جلسه 5  مورد ، قرائت در جلسه   2  مورد ، جلسه بعد موکول شد  21

  35     عودت به کمیسیونهای شورای شهر و ارائه گزارش کمیسیونها

از این تعداد لایحه ها 19 مورد دو فوریتی بوده است       

از ابتدا فعالیت تا جلسه 47  : 8 جلسه فوق العاده و 39 جلسه رسمی برگزار شده

مصوبات مخالفت شده از سوی فرمانداری از جلسه 1 تا جلسه   47              0  مورد

ارسال پرونده به هیئت حل اختلاف استان تهران ازجلسه 1 تا جلسه  47       1  مورد     

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالی

مصوبات شورای اسلامی شهر شهریار (دوره پنجم )

 اول شهریور  96 لغایت پایان سال 97

تعداد جلسات    114               جمع کل دستور جلسات      1251

 743    مصوبه

 451     سایر  شامل :    مخالفت 222 مورد ، عودت به شهرداری 107مورد  ،خارج از دستور جلسه 18  مورد ، قرائت در جلسه   10  مورد ، موکول به جلسه بعد  88 مورد ،  اعلام وصول  3  مورد ، بررسی وضعیت پروژه ها  3 

  57     عودت به کمیسیونهای شورای شهر و ارائه گزارش کمیسیونها

فهرست  مصوبات  :                                         

تصویب آئین نامها ، اساسنامه ها ،  انتخابات و مصوبات داخلی ، بودجه و نام گذاری   30 مصوبه       

ماده   17                                             87  مصوبه

ماده 16                                                27  مصوبه

عمرانی                                                 9  مصوبه

اداری                                                   18 مصوبه

مالی                                                 215  مصوبه

شهرسازی                                          175  مصوبه

رفع ابهام                                            109  مصوبه

اصرار بر مصوبه                                        8  مصوبه

عدم اصرار بر مصویه                                     1 مصوبه

اصلاح بند مصوبه                                       6 مصوبه

اصلاح لایحه                                             1 مصوبه

ابطال مصوبه                                               1 مصوبه

توضیح مصوبه و صورتجلسه                         0 مصوبه

فروش زمین                                           11 مصوبه

خدمات شهری                                       24 مصوبه

اجاره زمین                                              3 مصوبه         

واگذاری زمین ، ملک از سوی شهرداری        15 مصوبه

خریداری ملک و زمین                                 1 مصوبه

تمدید واگذاری زمین                                  1 مصوبه

واگذاری ملک ( تجاری ، اداری ، مسکونی ) به شهرداری بابت بدهی     1 مصوبه     

اهداء زمین                 

از ابتدا فعالیت تا این جلسه  : 106جلسه رسمی و 8 جلسه فوق العاده برگزار شده

آمار لایحه های دو فوریتی تا این جلسه   :   49   مورد

مصوبات مخالفت شده از سوی فرمانداری از جلسه 1 تا جلسه     96          0  مورد

ارسال پرونده به هیئت حل اختلاف استان تهران ازجلسه 1 تا جلسه   96    5  مورد  

بازگشت               چاپ چاپ

پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر شهریار

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8