چهارشنبه, 29 اسفند 1397 جستجو:           |    

عنوان : هیئت رئیسه و اعضاء و کمیسیون های داخلی شورا
توضيحات :             

 

با استناد به ماده یک ، دو و سه آیین نامه داخلی شورای اسلامی شهر اعضای هیات رییسه از مورخ 1/6/1397 لغایت 1/6/1398 به مدت یک سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند .

اعضای هیات رییسه :

جناب آقای منضور شهبازیان بعنوان رییس محترم شورای اسلامی شهر شهریار  با 5 رای موافق

جناب آقای بهزاد درخشان بعنوان نایب رییس محترم شورای اسلامی شهر شهریار با 9 رای موافق

جناب آقای مهندس فریدون وکیلی بعنوان منشی اول شورای اسلامی شهر شهریار با 9 رای موافق

جناب آقای معین فروزنده بخش بعنوان منشی دوم شورای اسلامی شهر شهریار با 9 رای موافق

تعیین کمیسیون های داخلی شورا و تعیین اعضای آن :  

ماده واحده : با استناد به تبصره ذیل ماده 3 دستورالعمل شرح وظایف و ... شوراهای اسلامی شهر ، اعضاء و کمیسیون های داخلی شورا :

کمیسیون برنامه و بودجه و عمران شهری : آقایان فریدون وکیلی ، بهزاد درخشان ومرتضی احمدی به عنوان اعضای کمیسیون برنامه و بودجه برای مدت یک سال تعیین گردیدند.

کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی ، ورزشی : آقایان علی مهدور ، علی محمدی و حکمعلی نجفی به عنوان اعضای کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی ، ورزشی برای مدت یک سال تعیین گردیدند.

کمیسیون حقوقی و نظارت : آقایان منصور شهبازیان ، علی مهدور ، غلامرضا رهگذر و معین فروزنده بخش به عنوان اعضای کمیسیون حقوقی و نظارت برای مدت یک سال تعیین گردیدند.

کمیسیون شهرسازی : آقایان مرتضی احمدی ، بهزاد درخشان و فریدون وکیلی به عنوان اعضای کمیسیون شهرسازی به مدت یک سال تعیین گردیدند.

کمیسیون خدمات شهر و حمل و نقل و ترافیک : آقایان علی محمدی ، معین فروزنده بخش و حکمعلی نجفی به عنوان اعضای کمیسیون خدمات شهر و حمل و نقل و ترافیک به مدت یک سال تعیین گردیدند.

تعیین نمایندگان شورا در کمیسیون ها و سازمان های شهرداری :

آقای فریدون وکیلی نماینده شورا در کمیسیون ماده صد (1) با 5 رای به مدت یک سال تعیین گردید.

آقای بهزاد درخشان نماینده شورا در کمیسیون ماده صد (2) با 9 رای برای مدت یک سال تعیین گردید.

آقای منصور شهبازیان نماینده شورا در کمیسیون ماده 77 با 9 رای به مدت یک سال تعیین گردید.

آقای علی محمدی نماینده شورا در کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها با 9 رای به مدت یک سال تعیین گردید.

آقای علی محمدی نماینده شورا در کمیسیون تحویل با 9 رای  به مدت یک سال تعیین گردید.

آقای غلامرضا رهگذر نماینده شورا در کمیسیون ماده 7 قانون حفظ و گسترش فضای سبز با 9 رای به مدت یک سال تعیین گردید.

آقای غلامرضا رهگذر نماینده شورا در شورای ترافیک  با 9 رای به مدت یک سال تعیین گردید.

آقای حکمعلی نجفی نماینده شورا در شورای نامگذاری با 9 رای به مدت یک سال تعیین گردید.

آقای علی مهدور نماینده شورا در کمیته پرسنلی به عنوان عضو ناظر با 9 رای به مدت یک سال تعیین گردید.

آقای علی مهدور نماینده شورا در کمیته زیباسازی  با 9 رای به مدت یک سال تعیین گردید.

آقایان احمدی ، مهدور و رهگذر بعنوان عضو ناظر کمیسیون توافقات با 9 رای بمدت یک سال تعیین گردیدند.

آقای معین فروزنده بخش عضو ناظر در کمیسیون معاملات شهرداری با 9 رای بمدت یک سال تعیین گردید.بازگشت               چاپ چاپ

پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر شهریار

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8