پنج‌شنبه, 5 ارديبهشت 1398 جستجو:           |    

عنوان : لایحه بودجه سال 1398 شهرداری شهریار
توضيحات :             

 

لایحه شماره 58288 - 29/10/97 موضوع لایحه :درخصوص بودجه سال 98 شهرداری شهریار و سازمانهای وابسته شهرداری شهریار

مصوبه شورا:

ماده واحده: بازگشت به نامه شماره 58228 مورخ 97/10/29 بودجه پیشنهادی سال 1398 شهرداری و سازمانهای وابسته بصورت تلفیقی از لحاظ درآمد و هزینه به مبلغ 5/561/066/394/000 ریال معادل پانصد و پنجاه و شش میلیارد و یکصدو شش میلیون و ششصدو سی و نه هزار و چهارصد تومان با استناد به بند 12 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران ... به شرح ذیل با رعایت مفاد تبصره های یک الی 9 تصویب و جهت اجرا برابر قانون و مقررات ابلاغ می گردد.

الف)درآمد و منابع تامین اعتبار                5/561/066/394/000  ریال

1-     درآمدهای عمومی و اختصاصی        5/561/066/394/000  ریال

ب)هزینه ها

1- هزینه وظیفه خدمات اداری               563/290/449/000  ریال

2-هزینه وظیفه خدمات شهری             1/219/640/675/000 ریال

3-هزینه وظیفه عمران شهری              3/778/135/270/000 ریال

 

بازگشت               چاپ چاپ

پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر شهریار

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8