چهارشنبه, 29 اسفند 1397 جستجو:           |    

عنوان : ضرورت تقويت ورزش شهروندي توسط شهرداري ها
توضيحات :             

ضرورت تقويت ورزش شهروندي توسط شهرداري ها


“ورزش شهروندي “ در واقع همان “ ورزش همگاني “ است. ورزشي است كه همه شهروندان امكان استفاده از آن راداشته باشند . معمولاً شهرداري ها بيشتر در سطح شهر درگير مسائل هستند و با مشكلات مردم آشنايي دارند . به همين منظور ، در تمام دنيا اين وظيفه به آنها محول مي شود . شهرداري ها با در دست داشتن زير ساخت ها ، حلقه وصل مردم و ورزش خواهند بود و به توسعه ورزش در جامعه كمك مي كنند . فوتبال ، واليبال ، بسكتبال و ساير رشته هاي ورزشي ، شايد براي همه افراد به نحوي شناخته شده باشد ، ولي هر كدام از اين رشته ها فقط عدة بسيار محدودي را در بر مي گيرد . ورزش شهروندي همانطور كه از نامش پيداست. روي همه اقشار جامعه تاكيد دارد، از هر جنس و سن و طبقه اي .

ورزش شهروندي در جامعه شهري ما آنگونه كه بايد هنوز جايگاه واقعي خود را پيدا نكرده است. 

  مهم ترين عامل آن ، “ فرهنگ“ است . زيرا اگر قرار است اتفاقي در جامعه اي بيفتد ، برنامه اي ساخته شود و به صورت عملي در كل جامعه به اجرا درآيد ،بايد قبل از هر چيز ، فرهنگ آن در ميان مردم آن جامعه دروني شود . نقطه شروع فرهنگ سازي در هر زمينه اي بطور قطع ، افزايش مراكز مراكز فرهنگي و ورزشي است .

شهرداري بعنوان متولي اصلي ورزش شهروندي براي آنكه بتواند نظر مساعد شهروندان را جلب كند ،  مي بايست در برنامه هايش جايي را براي تامين بودجه براي ورزش شهروندي به منظور تحقق شعار “ورزش براي همه“ پيدا كند . لذا انتظار مي رود شهرداري شهريار به منظور حمايت از ورزش هاي همگاني و تحقق شعار (( ورزش براي همه )) بهشكل ويژه اي وارد عمل شود تا تمامي كساني را كه استعداد بالاي ورزش ندارند هم وادار به ورزش كرده و به شهروندان نشاط و انگيزه هديه نمايد . آموزش مربيان ورزش همگاني ، اطلاع رساني مسابقات شهروندي ، توسعه امكانات ورزشي در سطح شهر ، شناسايي استعداد ها و تامين بودجه ورزش شهروندي ، از مهم ترين بحث ها در اين خصوص است .


بازگشت               چاپ چاپ

پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر شهریار

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8